Data-Augmented Regression with Generative Convolutional Network

Publication
June 24, 2019

WRITTEN BY:

Xiaodong Ning
Lina Yao
Xianzhi Wang
Boualem Benatallah
Shuai Zhang
Xiang Zhang

DOWNLOAD PUBLICATION