Decoupled Novel Object Captioner

Publication
June 21, 2019

WRITTEN BY:

Yu Wu Linchao Zhu

Lu Jiang

Yi Yang

DOWNLOAD PUBLICATION