Few-Example Object Detection with Model Communication

Publication
June 25, 2019

WRITTEN BY:

Xuanyi Dong

Liang Zheng

Fan Ma

Yi Yang

Deyu Meng

DOWNLOAD PUBLICATION