Few-Shot Object Recognition from Machine-Labeled Web Images

Publication
June 21, 2019

WRITTEN BY:

Zhongwen Xu
Linchao Zhu
Yi Yang

DOWNLOAD PUBLICATION