Similarity-Aware Deep Attentive Model for Clickbait Detection

Publication
June 24, 2019

WRITTEN BY

Manqing Dong
Lina Yao
Xianzhi Wang
Boualem Benatallah
Chaoran Huang

DOWNLOAD PUBLICATION