Generalizing A Person Retrieval Model Hetero and Homogeneously

Publication
June 25, 2019

WRITTEN BY:

Zhun Zhong

Liang Zheng

Shaozi Li

Yi Yang

DOWNLOAD PUBLICATION