Opinion fraud detection via neural autoencoder decision forest

Publication
June 24, 2019

WRITTEN BY: Manqing Dong, Lina Yao, Xianzhi Wang, Boualem Benatallah, Chaoran Huang & Xiaodong Ning

DOWNLOAD PUBLICATION