Rating prediction via generative convolutional neural networks based regression

Publication
June 24, 2019

WRITTEN BY

Xiaodong Ning
Linda Yac
Xianzhi Wang
Boualem Benatallah
Manqing Dong
Shuai Zhang

DOWNLOAD PUBLICATION