Relational Context Aware Agents (RCAA) for Person Search

Publication
June 25, 2019

WRITTEN BY:

Xiaojun Chang

Po-Yao Huang

Yi-Dong Shen

Xiaodan Liang

Yi Yang

Alexander G. Hauptmann

DOWNLOAD PUBLICATION